top of page
Generell avtalevilkår

Generelle avtalevilkår for fiberkabel fra Nordix Data

(Gyldig fra og med: 1. januar 2011)

1 GYLDIGHETSOMRÅDE

Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements- vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt Bedriftskunder) levert av Nordix Data AS (heretter kalt Nordix) uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom Nordix og kunden (sluttbruker)(heretter kalt Kunden) eller via forhandler som på vegne av Nordix tilbyr tjenestene.

2 ABONNEMENTSVILKÅRENE

Abonnementsvilkårene regulerer bruk av Nordixs tjenester og består av generelle vilkår som gjelder alle tjenester. Forholdet mellom Nordix og Kunden reguleres av (med prioritet i nevnte rekkefølge):

 • Eventuelle særlige avtaler mellom Nordix og Kunden

 • Nordixs ordrebekreftelse

 • Særlige vilkår for enkelttjenester som ikke fremgår

 • Av disse abonnementsvilkårene, herunder

 • Tjenestebeskrivelser

 • Eventuell tjenestekvalitetsavtale (SLA)

 • Prisliste

 • Disse Abonnementsvilkårene

 • Kundens bestilling
   

3 ABONNEMENT

3.1 Hvem kan tegne abonnement

Alle juridiske og myndige personer kan abonnere på Nordixs tjenester.
 

3.2 Kredittvurdering og sikkerhet for betaling

Det vil bli foretatt rutinemessig kredittvurdering av nye Kunder. Nordix kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kreditt- opplysningsforetak. Dersom Kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan Nordix avslå levering.
 

3.3 Kundens kontaktinformasjon

Ved endringer i Kundens kontaktinformasjon, herunder i post- og fakturaadresse, telefonnummer og e- postadresse, plikter Kunden snarest mulig å melde endringer til Nordix.
 

3.4 Overdragelse av abonnement
 

3.4.1 Overdragelse fra Kunden

Kunden kan ikke overdra abonnementet til andre uten skriftlig godkjennelse fra Nordix. Før slik overdragelse kan finne sted må alle utestående forpliktelser i abonnementsforholdet være innfridd. Nordix kan kreve betalingsgaranti eller sikkerhet før godkjenning gis. Overdragelse til medlemmer av samme husstand kan for Privatkunder ikke nektes uten saklig grunn.
 

3.4.2 Overdragelse fra Nordix

Nordix kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for Kunden.
 

3.5 Videresalg

Med mindre annet er avtalt kan abonnement ikke videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, uavhengig om det er mot vederlag eller det tilbys gratis. For Privatkunder gjelder ikke dette overfor medlemmer av samme husstand.
 

3.5 Angrerett for Privatkunder

Privatkunder kan, forutsatt at tjenesten er solgt ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller via internett, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Nordix har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Hvis tjenesten er kjøpt ved annet fjernsalg enn telefonsalg og Privatkunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal Privat- kunden betale for bruk av tjenesten, herunder for utgifter forbundet med påbegynnelse og installering hvis Privatkunden benytter seg av angreretten.
 

4 PRISER OG BETALING
 

4.1 Priser

For Privatkunder, prisene for etablering og bruk av de ulike tjenester fremgår av Nordixs til enhver tid gjeldende prisliste. Prislisten, som angir Nordixs standardpriser, er tilgjengelig på Nordixs hjemme- side.

Bedriftskunder mottar priser direkte fra Nordix eller fra Nordix sin forhandler.

 Siden prosjektet er støttet med RDA midler vil etableringspris kun gjelde i utbyggingsperioden for det området det bygges i. Når området er ferdig bygd vil etableringspris kostnadsberegnes ut fra byggekost. Det gjøres oppmerksom på at det i ettertid påløper kostnader for etablering i netteiers stolpetrase. Eget tilbud vil gis.

Dersom kunde velger å ”fryse” tjenester i fra Nordix vil det påløpe en drifts og leiekostnad på infrastruktur. Denne drifts og leiekost er inkludert i tjenesten når den er aktiv. Dette er snitt kostnader som Nordix er forpliktet til å betale for leie av infrastruktur og for oppheng av fiberkabel i eksisterende stolpenett.
 

4.2 Endring av priser

Nordix har rett til å endre prisene til enhver tid. Prisendringer trer i kraft fra og med en måned etter at skriftlig varsel fra Nordix er sendt til Kunden. Prisendringer kan skje med kortere varsel dersom endringen skyldes økning i offentlige avgifter.

For Bedriftskunder kan prisendringer også skje innenfor avtalt bindingstid i den utstrekning endringen er en konsekvens av endringer i prisene fra under- leverandører eller av endringer i offentlige avgifter.
 

4.3 Kundens betalingsansvar

Den som er registrert som Kunde hos Nordix er ansvarlig for betaling av de ytelser som leveres i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommende sin bruk. Dersom Kunden mener at faktura er feil må Kunden snarest mulig og senest innen utløpet av betalingsfristen reklamere skriftlig.
 

4.4 Betaling

Kunden faktureres i henhold til Nordixs faktureringsrutiner. Betaling skal skje innen den betalingsfrist som fremgår av fakturaen.

5 TAUSHETSPLIKT, PERSONOPPLYSNINGER

OG TRAFIKKDATA

Nordix loggfører personopplysninger og trafikkdata. Personopplysningene og trafikkdataene benyttes til kundeadministrasjon, gjennomføring av leveransen samt til faktureringsformål i henhold til lov og forskrift. Opplysningene og dataene slettes når behovet for lagring ikke lenger er til stede.

Nordix og de ansatte i Nordix plikter i henhold til ekomloven § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av tjenestene og om innholdet i Kundens elektroniske kommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Nordix er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.
 

6 UTSTYR
 

6.1 Tilknytning av utstyr til nettet

For å unngå skade på nettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes nettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene. Kunden plikter å påse at utstyr som Kunden, eller noen Kunden svarer for, kobler til nettet er typegodkjent for bruk i Norge. Dersom Kunden er i tvil plikter Kunden å avklare dette med Nordix før utstyret tas i bruk.

Enkelte tjenester krever at Nordix sitt utstyr benyttes. Dette er beskrevet nærmere i tjeneste- beskrivelsen for tjenesten.
 

6.2 Nordixs utstyr

Dersom ikke annet er avtalt er alt utstyr som Nordix plasserer hos Kunden i forbindelse med levering av en tjeneste Nordixs eiendom. Kunden må ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Kunden har ikke adgang til å foreta noen inngrep i utstyret.

Kunden monterer selv utstyr som sendes Kunden pr. post i henhold til monteringsveiledning. Mot å betale et vederlag kan Kunden eventuelt bestille montør for montering av utstyr.
 

7 SPESIFIKASJON AV TJENESTEN
 

Nordixs ulike typer tjenester består av en aksess med avtalt kapasitet og eventuelt utstyr. Leveranse av tjenesten forutsetter dekning og kapasitet i Nordixs nett samt at leveransen kan realiseres hos Kunden.

Den nærmere beskrivelse av tjenestene og ytelser knyttet til disse, følger av tjenestebeskrivelsene for de ulike tjenestene.
 

8 LEVERING AV TJENESTEN
 

Før en leveranse kan gjennomføres må Kunden besørge tillatelse til at Nordix kan utplassere utstyr, etablere føringsvei for nødvendige kabler samt fysisk beskyttelse av utstyr.

Kunden vil etter bestilling motta utstyr og opplysning om installasjonsdato. Dersom tjenesten krever det må Kunden før installasjonsdato tilrettelegge strømtilførsel i nærheten av utstyr i form av stikkontakt eller annen egnet tilkobling.

På installasjonsdato må Kunden sikre Nordix fri adkomst frem til nettermineringspunktet (heretter kalt NTP). NTP er det fysiske overleveringspunkt fastsatt av Nordix, normalt plassert utenfor eller umiddelbart etter gjennomslag i mur/vegg på leveranseadressen. Hvis det tidligere er montert NTP på adressen benyttes dette. Kostnader tilknyttet kabling mellom NPT og Kundens eget utstyr er ikke inkludert i tjenesten.

Dersom Kunden er tilknyttet et privat elektronisk kommunikasjonsnett, for eksempel byggets interne nett, sørger Nordix for fremføring av Kundens tilknytningslinje frem til NTP for det private elektroniske kommunikasjonsnettet.

I forbindelse med installasjonen har Nordix fri rett til nødvendige føringsveier gjennom Kundens eiendom. Nordix skal informere Kunden om slike inngrep og Kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres. Dersom installatør blir forhindret grunnet forhold som er Kundens ansvar, vil Kunden bli fakturert i henhold til gjeldende priser.

Ved leveranse av fiberaksess må det finnes ledig rør fra eksisterende NTP i fibernettet og frem til tomtegrensen for Kundens eiendom. Nordix bekoster strekk fra eksisterende NTP i fibernettet inn til Kunden på rimeligste utbyggingsmåte, maksimalt begrenset til 15m. Nordix har rett til å endre føringsveier og de tekniske parameterne i leieperioden, i den grad dette ikke medfører vesentlige ulemper for Kunden.

Nordix gjennomfører en funksjonalitetstest av tjenesten før ferdigmelding sendes Kunden. Tjenesten anses som levert fra Nordix når ferdigmelding er sendt. Kunden må selv gjennomføre en akseptansetest  av tjenesten innen 5 dager etter at Nordix har sendt ferdigmelding.
 

9 DATASIKKERHET

Kunden må selv sørge for å beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende, herunder ha tilfredsstillende viruskontroll og brannmur for beskyttelse mot andres uautoriserte tilgang eller bruk av egne tråløse nett, programvare, Kundens eller Nordixs utstyr eller annen informasjon.

Kunden forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengning i andre datamaskiner som tjenesten gir tilgang til, på annen måte uberettiget å tilegne seg informasjon eller foreta andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres datatrafikk. Videre forplikter Kunden seg til ikke å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte tjenestene til spam eller annen form for irregulær e- postutsending.
 

10 FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN
 

10.1 Reklamasjon

Dersom Kunden oppdager feil ved tjenesten skal feilen uten ugrunnet opphold meldes til Nordix.

Feilmeldingen skal så langt det er mulig beskrive feilen som foreligger. Før feil meldes skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr, herunder feil i strømforsyning, kabler mellom utstyret og mellom utstyr og veggkontakt. Dersom Kunden melder om feil som ligger innenfor Kundens ansvarsområde, kan Nordix kreve dekket sine omkostninger forbundet med feilsøkingen.
 

10.2 Feilretting

Nordixs standard servicetilbud gir Kunden rett til å melde feil til Nordixs kundesenter hele døgnet. Feilretting vil bli utført mandag til fredag kl. 08:00 – 16:00. Alle felles nettelementer som inngår i tjenesten overvåkes 24 timer i døgnet, og det gjennomføres feilretting på felles nettelementer hele døgnet. Bedriftskunder kan avtale utvidet serviceavtale mot et vederlag.

Nordix skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved tjenesten som Nordix er ansvarlig for iverksette tiltak for å rette mangelen.


10.3 Prisavslag

Ved feil som Nordix er ansvarlig for og som gjør at Kunden ikke kan gjøre nytte av tjenesten, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget kan ikke under noen omstendighet være høyere enn fastavgiften (uten etableringskostnader) for tjenesten i den perioden feilen foreligger. Krav om prisavslag må være fremmet skriftlig senest en måned etter at feilen ble eller burde blitt oppdaget.


10.4 Erstatning

Overfor Privatkunder er Nordix ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten, med mindre Nordix godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Nordix kontroll og som Nordix ikke med rimelighet kunne forutse eller med rimelighet kunne overvinne følgene av. Overfor Bedriftskunder er Nordix ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Nordix side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Nordix er verken ovenfor Privatkunder eller Bedriftskunder ansvarlig for Kundens indirekte økonomiske tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Nordixs side.

Som indirekte tap regnes blant annet:

a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)

b) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)

c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir oppfylt.

Nordixs samlede erstatningsansvar for hver skadegjørende handling er under enhver omstendighet begrenset til det beløp som tilsvarer et gjennomsnitt av de siste 6 måneders fakturering for den aktuelle tjenesten (uten etableringskostnader). I de tilfeller Kunden har rett til kompensasjon i henhold til Nordixs serviceavtale, kommer kompensasjonen i fratrekk ved erstatningsutbetalingen. Krav på erstatning må settes frem senest to måneder etter at feilen er eller burde ha vært oppdaget.


10.5 Heving

Kunden kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra Nordixs side.


11 KUNDENS MISLIGHOLD
 

11.1 Betalingsmislighold fra Kunden

Ved betalingsmislighold vil Nordix sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunden vil bli belastet med purregebyr i henhold til Nordixs gjeldende priser og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. . Nytt abonnement på tjenester som forutsetter kreditt vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt.


11.2 Stenging ved betalingsmislighold

Dersom Kunden ikke betaler innen fristen angitt i betalingsvarselet kan Nordix stenge tjenesten uten ytterligere varsel. Hvis Kunden har bestilt felles regning for abonnement på flere tjenester, kan stengning omfatte alle abonnement og tjenester.


11.3 Stenging i andre tilfeller

Nordix kan stenge Kundens tjeneste dersom Kunden

a) benytter utstyr som ikke tilfredsstiller krav fastsatt i lov eller forskrift

b) ikke oppfyller Nordixs krav til økonomisk sikkerhet (sikkerhetsstillelse)

c) opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for elektronisk kommunikasjon

d) på annen måte grovt misbruker tjenestene, som for eksempel til sjikane, spam, virus, hacking

e) benytter tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innhold som er i strid med norsk lovgivning

f) overdrar eller videreselger tjenesten til tredjemann uten at dette er avtalt med Nordix

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom hensynet til sikkerheten og funksjonalitet i nettet krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen.


11.4 Gjenåpning

Dersom tjenesten er stengt i samsvar med pkt. 11.1, 11.2 eller 11.3, vil Nordix gjenåpne tjenesten når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Størrelsen på gebyret fremgår av den til enhver tid gjeldende priser. Dersom forholdet som begrunner stengingen ikke er rettet innen 1 måned etter stenging fant sted, kan Nordix si opp tjenesten med øyeblikkelig virkning.


11.5 Heving

Nordix kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra Kundens side.


12 BINDINGSTID OG OPPSIGELSE


Bindingstiden er 12 måneder dersom annet ikke er avtalt.

Kunden kan si opp tjenestene ved å gi skriftlig varsel til Nordix. Oppsigelsestiden er 3 – tre - måned for Privatkunder, og 3 – tre - måneder for Bedriftskunder dersom annet ikke er avtalt

Dersom Kunden sier opp avtalen før bindingstidens utløp vil Kunden bli fakturert i henhold til avtalte priser for gjenstående del av bindingstiden.

Nordix kan si opp abonnementet eller tilleggs- tjenester med tre måneders varsel dersom vedkommende tjeneste legges ned.


13 FORCE MAJEURE OG EKSTRAORDINÆRE


BRUKSRESTRIKSJONER

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, streik eller lockout, og fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Nordix rett til å gjennomføre tiltak som begrenser bruken av tjenestene, herunder avbrudd i tjenesten. Dersom en nødsituasjon umuliggjør leveranse av tjenesten suspenderes Nordixs forpliktelser etter avtalen.

Nordix har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nettet som anses som nødvendige av tekniske eller vedlikeholds- og driftsmessige årsaker.

Nordix er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak eller suspensjon av leveransen. Nordix vil bestrebe seg på å varsle Kunden så tidlig som mulig, og gjøre sitt ytterste for at ulempen for Kunden blir minst mulig.


14 ENDRINGER I VILKÅR
 

Nordix har rett til å endre Abonnementsvilkårene og andre særlige vilkår som regulerer forholdet mellom Partene, herunder som følge av endringer i ekomlovgivningen. Ved endringer som må antas å ha en viss betydning for Kunden, skal Nordix varsle Kunden minimum en måned før endringene trer i kraft. Ved vesentlige endringer til ugunst for Kunden har Kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte beløp.
 

15 KLAGEBEHANDLING
 

Klage på forhold ved Nordixs tjenester skal rettes skriftlig til Nordix for klagebehandling. Privatkunder kan bringe Nordixs avgjørelse i klagesaken inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN).


16 LOVVALG, TVISTER OG AVTALT VERNETING
 

Avtalen mellom Nordix og Kunden er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kunden og Nordix skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for domstolene. For bedriftskunder er Asker og Bærum tingrett verneting.


 

Særvilkår for privat abonnement for fiberkabel fra Nordix Data

Last ned som PDF

(Gyldig fra og med: 1. juli 2017)

Etablering av fibernett:
Etablering av fibernett for private innebærer:

 

 1. Fremføring av fiberkabel via jordkabel eller luftkabel.

 2. Påkobling av teknisk utstyr hos kunden

 3. Etablering av internettabonnement eller IP-TV abonnement.

 

Det er ikke mulig å bare bestille fremføring av fiberkabel uten samtidig å bestille påkobling av teknisk utstyr og et løpende abonnement. Kundene som har bestilt etablering, men unnlater å bestille abonnement, vil senest tre -3- måneder etter ferdigstillelse bli fakturert med prisen for laveste internetthastighet. For internettabonnement og IP-TV abonnement er det 12 måneders bindingstid og tre måneders oppsigelsestid. I utbyggingsfasen er ofte tilkoblingsavgiften subsidiert. Etter denne subsidieperioden vil ofte tilkoblingsavgiften være høyere for å dekke de reelle kostnadene.


Teknisk utstyr:
Nordix Data eier fibernettet og fibersvitchen. Nordix Data har kun ansvar for datasignaler ut fra fibersvitchen. Utstyr som tilkobles fibersvitchen eies av kunden. Dersom trådløsruter er levert av Nordix Data har kunden garanti i to år mot produksjonsfeil. Garantien omfatter ikke feilaktig bruk. Nordix Data har ikke ansvar for trådløs dekning fra trådløsrutere som tilkobles fibersvitchen. Årsaken er at trådløsdekningen påvirkes av støykilder, avstand, fysiske hindringer og nettverkskortet i PC/mobil/nettbrett. Måling av levert hastighet skal skje med PC som tilkobles med LAN kabel (ikke trådløst).


Deling av abonnement:
Kunden har ikke anledning å dele internett tilgang med andre boenheter. Dette gjelder både trådløst og kablet tilkobling.


Hytte- og fritidsabonnement:
Nordix Data får ikke subsidier for etablering av hytte- og fritidsabonnement. Likevel kan kundene tilbys etablering av fibernett ut fra de reelle kostnadene som fremføringen medfører. Dette avhenger av geografiske lokale forhold og våre kostander med nettdriften. Det må foretas befaring før skriftlig tilbud kan gis. Når kunden skriftlig har akseptert tilbudet kan utbygging starte. Monteringstidspunkt må tilpasses øvrig pågående prosjekter hos Nordix Data.


 

Generell prisliste for privatkunder for fibernett fra Nordix Data

(Gyldig fra og med: 1. april 2017)
 

Passivabonnement:
Dersom fiberlinjen ikke er i bruk har Nordix Data likevel kostnader med stolpeleie samt vedlikehold/dokumentasjonskrav av fibersambandet.  Derfor vil passivabonnement påløpe når kunden ikke benytter det bestilte fibernettet. Passivabonnement kan ikke brukes som erstatning for et abonnement i bindingstiden. Passivabonnement faktureres med kr 100,- pr. måned.
 

Frysing av abonnement:
Det koster kr 400,- for å fryse abonnementet. Frysing av abonnement kan bare skje for hver hele kvartal. I tillegg til kostnaden med frysing påløper det et passivabonnement med kr 100,- pr. måned.


Reetablering av abonnement
Når eksisterende kunde flytter kan fiberutstyret overdras til ny eier. Tidligere eier må sende Nordix Data informasjon om navn og telefonnummer på ny eier. Det koster kr 500,- for å reetablere abonnementet på en ny kunde.


Gjenåpning
Gjenåpning av abonnement som følge av manglende betaling koster kr 200,-


Fakturering:
Kundene forskudds-faktureres kvartalsvis. Kundene anbefales å tegne AvtaleGiro i egen bank når de får tilsendt faktura. Normalt sendes fakturaen på e-post uten ekstra omkostning. Faktura tilsendt som brev koster kr 55,-. Husk at innbetalinger alltid må påføres rett KID nummer som står på fakturaen. Manglende KID kan medføre at betalingen ikke blir registret, og du kan risikere purringer.
 

Generelle avtalevilkår for antennenett fra Nordix Data
 

Last ned som PDF

(Gyldig fra og med: 18. mars 2016)


1 GYLDIGHETSOMRÅDE

Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements- vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt Bedriftskunder) levert av Nordix Data AS (heretter kalt Nordix) uavhengig av om kundeforholdet er etablert gjennom direkte kontakt mellom Nordix og kunden (sluttbruker)(heretter kalt Kunden) eller via forhandler som på vegne av Nordix tilbyr tjenestene.


2 ABONNEMENTSVILKÅRENE

Abonnementsvilkårene regulerer bruk av Nordixs tjenester og består av generelle vilkår som gjelder alle tjenester. Forholdet mellom Nordix og Kunden reguleres av (med prioritet i nevnte rekkefølge):

 • Eventuelle særlige avtaler mellom Nordix og Kunden

 • Nordixs ordrebekreftelse

 • Særlige vilkår for enkelttjenester som ikke fremgår

 • av disse abonnementsvilkårene, herunder

 • Tjenestebeskrivelser

 • Eventuell tjenestekvalitetsavtale (SLA)

 • Prisliste

 • Disse Abonnementsvilkårene

 • Kundens bestilling


3 ABONNEMENT
 

3.1 Hvem kan tegne abonnement

Alle juridiske og myndige personer kan abonnere på Nordixs tjenester.


3.2 Kredittvurdering og sikkerhet for betaling

Det vil bli foretatt rutinemessig kredittvurdering av nye Kunder. Nordix kan i denne sammenheng innhente opplysninger fra offentlige kilder og kreditt- opplysningsforetak. Dersom Kunden ikke er tilstrekkelig kredittverdig kan Nordix avslå levering.


3.3 Kundens kontaktinformasjon

Ved endringer i Kundens kontaktinformasjon, herunder i post- og fakturaadresse, telefonnummer og e-postadresse, plikter Kunden snarest mulig å melde endringer til Nordix.


3.4 Overdragelse av abonnement


3.4.1 Overdragelse fra Kunden

Kunden kan ikke overdra abonnementet til andre uten skriftlig godkjennelse fra Nordix. Før slik overdragelse kan finne sted må alle utestående forpliktelser i abonnementsforholdet være innfridd. Nordix kan kreve betalingsgaranti eller sikkerhet før godkjenning gis. Overdragelse til medlemmer av samme husstand kan for Privatkunder ikke nektes uten saklig grunn.


3.4.2 Overdragelse fra Nordix

Nordix kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for Kunden.


3.5 Videresalg

Med mindre annet er avtalt kan abonnement ikke videreselges, leies ut eller på annen måte gjøres tilgjengelig for tredjemann, uavhengig om det er mot vederlag eller det tilbys gratis. For Privatkunder gjelder ikke dette overfor medlemmer av samme husstand.


3.6 Passivabonnement

Dersom radiolinjen ikke er i bruk har Nordix Data likevel kostnader med basestasjoner samt vedlikehold/dokumentasjonskrav av sambandet.  Derfor vil det påløpe passivabonnement når radiolinjen ikke er i bruk. Passivabonnement kan ikke brukes som erstatning for et abonnement i bindingstiden.


3.7 Bruk av tjenesten

Hosting av servere eller strømming av video ut på nett er ikke tillatt med et privatabonnement, dersom ikke annet er avtalt.

Nordix støtter ikke nedlasting av ulovlig materiale og programvare og vil derfor forsøke å blokkere slik internettrafikk.


3.8 Angrerett for Privatkunder

Privatkunder kan, forutsatt at tjenesten er solgt ved fjernsalg, herunder ved telefonsalg eller via internett, gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Nordix har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Hvis tjenesten er kjøpt ved annet fjernsalg enn telefonsalg og Privatkunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal Privat- kunden betale for bruk av tjenesten, herunder for utgifter forbundet med påbegynnelse og installering hvis Privatkunden benytter seg av angreretten.


4 PRISER OG BETALING


Kundene forskudds-faktureres kvartalsvis. Kundene anbefales å tegne AvtaleGiro i egen bank når de får tilsendt faktura. Normalt sendes fakturaen på e-post uten ekstra omkostning. Faktura tilsendt som brevpost får tillegg av fakturagebyr.


4.1 Priser

For Privatkunder, prisene for etablering og bruk av de ulike tjenester fremgår av Nordixs til enhver tid gjeldende prisliste. Prislisten, som angir Nordixs standardpriser, er tilgjengelig på Nordixs hjemme- side.

Bedriftskunder mottar priser direkte fra Nordix eller fra Nordix sin forhandler.

Dersom kunde velger å ”fryse” tjenester i fra Nordix vil det påløpe en drifts og leiekostnad på infrastruktur. Denne drifts- og leiekost er inkludert i tjenesten når den er aktiv. Dette er snitt kostnader som Nordix er forpliktet til å betale for leie av infrastruktur, samt  plass for utstyr i stolper, master og på bygg.


4.2 Endring av priser

Nordix har rett til å endre prisene til enhver tid. Prisendringer trer i kraft fra og med en måned etter at skriftlig varsel fra Nordix er sendt til Kunden. Prisendringer kan skje med kortere varsel dersom endringen skyldes økning i offentlige avgifter.

For Bedriftskunder kan prisendringer også skje innenfor avtalt bindingstid i den utstrekning endringen er en konsekvens av endringer i prisene fra under- leverandører eller av endringer i offentlige avgifter.


4.3 Kundens betalingsansvar

Den som er registrert som Kunde hos Nordix er ansvarlig for betaling av de ytelser som leveres i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommende sin bruk. Dersom Kunden mener at faktura er feil må Kunden snarest mulig og senest innen utløpet av betalingsfristen reklamere skriftlig.


4.4 Betaling

Kunden faktureres i henhold til Nordixs faktureringsrutiner. Betaling skal skje innen den betalingsfrist som fremgår av fakturaen.


5 TAUSHETSPLIKT, PERSONOPPLYSNINGER OG TRAFIKKDATA


Nordix loggfører personopplysninger og trafikkdata. Personopplysningene og trafikkdataene benyttes til kundeadministrasjon, gjennomføring av leveransen samt til faktureringsformål i henhold til lov og forskrift. Opplysningene og dataene slettes når behovet for lagring ikke lenger er til stede.

Nordix og de ansatte i Nordix plikter i henhold til ekomloven § 2-9 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av tjenestene og om innholdet i Kundens elektroniske kommunikasjon. Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Nordix er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.


6 UTSTYR


6.1 Tilknytning av utstyr til nettet

For å unngå skade på nettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes nettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av myndighetene. Kunden plikter å påse at utstyr som Kunden, eller noen Kunden svarer for, kobler til nettet er typegodkjent for bruk i Norge. Dersom Kunden er i tvil plikter Kunden å avklare dette med Nordix før utstyret tas i bruk.

Enkelte tjenester krever at Nordix sitt utstyr benyttes. Dette er beskrevet nærmere i tjeneste- beskrivelsen for tjenesten.


6.2 Nordixs utstyr

Dersom ikke annet er avtalt er alt utstyr som Nordix plasserer hos Kunden i forbindelse med levering av en tjeneste Nordixs eiendom. Kunden må ikke overlate eller leie ut utstyret til andre. Kunden har ikke adgang til å foreta noen inngrep i utstyret.

Kunden monterer selv utstyr som sendes Kunden pr. post i henhold til monteringsveiledning. Mot å betale et vederlag kan Kunden eventuelt bestille montør for montering av utstyr.


7 SPESIFIKASJON AV TJENESTEN


Nordixs ulike typer tjenester består av en aksess med avtalt kapasitet og eventuelt utstyr. Leveranse av tjenesten forutsetter dekning og kapasitet i Nordixs nett samt at leveransen kan realiseres hos Kunden. Antennen må ha fri sikt fra monteringspunktet og til senderen kunden skal koble seg til mot. Forhold som havspeiling og signalrefleksjon vil påvirke opplevd hastighet negativt. Nordix kan estimere signalforhold før etablering av tjenesten, men gir ingen garanti for optimal forbindelse.

Den nærmere beskrivelse av tjenestene og ytelser knyttet til disse, følger av tjenestebeskrivelsene for de ulike tjenestene.


8 LEVERING AV TJENESTEN


Før en leveranse kan gjennomføres må Kunden besørge tillatelse til at Nordix kan utplassere utstyr, etablere føringsvei for nødvendige kabler samt fysisk beskyttelse av utstyr.

Kunden vil etter bestilling motta utstyr og opplysning om installasjonsdato. Dersom tjenesten krever det må Kunden før installasjonsdato tilrettelegge strømtilførsel i nærheten av utstyr i form av stikkontakt eller annen egnet tilkobling.

På installasjonsdato må Kunden sikre Nordix fri adkomst frem til nettermineringspunktet (heretter kalt NTP). NTP er det fysiske overleveringspunkt fastsatt av Nordix, normalt plassert utenfor eller umiddelbart etter gjennomslag i mur/vegg på leveranseadressen. Hvis det tidligere er montert NTP på adressen benyttes dette. Kostnader tilknyttet kabling mellom NPT og Kundens eget utstyr er ikke inkludert i tjenesten.

Dersom Kunden er tilknyttet et privat elektronisk kommunikasjonsnett, for eksempel byggets interne nett, sørger Nordix for fremføring av Kundens tilknytningslinje frem til NTP for det private elektroniske kommunikasjonsnettet.

I forbindelse med installasjonen har Nordix fri rett til nødvendige føringsveier gjennom Kundens eiendom. Nordix skal informere Kunden om slike inngrep og Kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres. Dersom installatør blir forhindret grunnet forhold som er Kundens ansvar, vil Kunden bli fakturert i henhold til gjeldende priser.

For privatkunder leveres tjenesten som en vanlig internettilkobling uten mulighet for åpning av porter eller «bridge mode».

Bedriftskunder kan velge om linjen skal leveres som en vanlig internettaksess eller som en lag 2 forbindelse. Dette må gis beskjed om ved bestilling.

De fleste videostrømmetjenester krever som regel at man har en linje på 5 til 10 Mbps.  Radionettet er ikke dimensjonert for å håndtere videostrømmingstjenester. Vi oppfordrer derfor kundene å ikke benytte videostrømmingstjenester fordi dette vil redusere internettkapasiteten for øvrige kunder på samme basestasjon.

Nordix støtter ikke  nedlasting av ulovlig programvare og vil derfor blokkere slik internettrafikk.

Kunden må selv gjennomføre en akseptansetest av tjenesten innen 5 dager etter at tjenesten er levert.


9 DATASIKKERHET


Kunden må selv sørge for å beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende, herunder ha tilfredsstillende viruskontroll og brannmur for beskyttelse mot andres uautoriserte tilgang eller bruk av egne tråløse nett, programvare, Kundens eller Nordixs utstyr eller annen informasjon.

Kunden forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengning i andre datamaskiner som tjenesten gir tilgang til, på annen måte uberettiget å tilegne seg informasjon eller foreta andre forsøk på å bryte sikkerheten eller unødvendig forstyrre andres datatrafikk. Videre forplikter Kunden seg til ikke å spre datavirus eller andre skadelige programmer, benytte tjenestene til spam eller annen form for irregulær e- postutsending.


10 FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN


Tekniske spørsmål kan rettes til Nordix på e-post support@nordix.no  eller telefon 77 66 26 00


10.1 Reklamasjon

Dersom Kunden oppdager feil ved tjenesten skal feilen uten ugrunnet opphold meldes til Nordix.

Feilmeldingen skal så langt det er mulig beskrive feilen som foreligger. Før feil meldes skal Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr, herunder feil i strømforsyning, kabler mellom utstyret og mellom utstyr og veggkontakt. Dersom Kunden melder om feil som ligger innenfor Kundens ansvarsområde, kan Nordix kreve dekket sine omkostninger forbundet med feilsøkingen.


10.2 Feilretting

Nordixs standard servicetilbud gir Kunden rett til å melde feil til Nordixs kundesenter hele døgnet. Feilretting vil bli utført mandag til fredag kl. 08:00 – 16:00. Alle felles nettelementer som inngår i tjenesten overvåkes 24 timer i døgnet, og det gjennomføres feilretting på felles nettelementer hele døgnet. Bedriftskunder kan avtale utvidet serviceavtale mot et vederlag.

Nordix skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved tjenesten som Nordix er ansvarlig for iverksette tiltak for å rette mangelen.


10.3 Prisavslag

Ved feil som Nordix er ansvarlig for og som gjør at Kunden ikke kan gjøre nytte av tjenesten, kan Kunden kreve et forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget kan ikke under noen omstendighet være høyere enn fastavgiften (uten etableringskostnader) for tjenesten i den perioden feilen foreligger. Krav om prisavslag må være fremmet skriftlig senest en måned etter at feilen ble eller burde blitt oppdaget. Overbelastning av nettet med påfølgende redusert hastighet, gir ikke grunn for prisavslag.


10.4 Erstatning

Overfor Privatkunder er Nordix ansvarlig for direkte tap som skyldes mangel ved tjenesten, med mindre Nordix godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Nordix kontroll og som Nordix ikke med rimelighet kunne forutse eller med rimelighet kunne overvinne følgene av. Overfor Bedriftskunder er Nordix ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Nordix side. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Nordix er verken ovenfor Privatkunder eller Bedriftskunder ansvarlig for Kundens indirekte økonomiske tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Nordixs side.

Som indirekte tap regnes blant annet:

a) tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)

b) tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)

c) tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir oppfylt.

Nordixs samlede erstatningsansvar for hver skadegjørende handling er under enhver omstendighet begrenset til det beløp som tilsvarer et gjennomsnitt av de siste 6 måneders fakturering for den aktuelle tjenesten (uten etableringskostnader). I de tilfeller Kunden har rett til kompensasjon i henhold til Nordixs serviceavtale, kommer kompensasjonen i fratrekk ved erstatningsutbetalingen. Krav på erstatning må settes frem senest to måneder etter at feilen er eller burde ha vært oppdaget.


10.5 Heving

Kunden kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra Nordixs side.


11 KUNDENS MISLIGHOLD


11.1 Betalingsmislighold fra Kunden

Ved betalingsmislighold vil Nordix sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunden vil bli belastet med purregebyr i henhold til Nordixs gjeldende priser og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. . Nytt abonnement på tjenester som forutsetter kreditt vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt.


11.2 Stenging ved betalingsmislighold

Dersom Kunden ikke betaler innen fristen angitt i betalingsvarselet kan Nordix stenge tjenesten uten ytterligere varsel. Hvis Kunden har bestilt felles regning for abonnement på flere tjenester, kan stengning omfatte alle abonnement og tjenester.


11.3 Stenging i andre tilfeller

Nordix kan stenge Kundens tjeneste dersom Kunden

a) benytter utstyr som ikke tilfredsstiller krav fastsatt i lov eller forskrift

b) ikke oppfyller Nordixs krav til økonomisk sikkerhet (sikkerhetsstillelse)

c) opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for elektronisk kommunikasjon

d) på annen måte grovt misbruker tjenestene, som for eksempel til sjikane, spam, virus, hacking

e) benytter tjenesten til å formidle eller gjøre tilgjengelig innhold som er i strid med norsk lovgivning

f) overdrar eller videreselger tjenesten til tredjemann uten at dette er avtalt med Nordix

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom hensynet til sikkerheten og funksjonalitet i nettet krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen.

11.4 Gjenåpning

Dersom tjenesten er stengt i samsvar med pkt. 11.1, 11.2 eller 11.3, vil Nordix gjenåpne tjenesten når det forhold som begrunnet stengingen er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Størrelsen på gebyret fremgår av den til enhver tid gjeldende priser. Dersom forholdet som begrunner stengingen ikke er rettet innen 1 måned etter stenging fant sted, kan Nordix si opp tjenesten med øyeblikkelig virkning.

11.5 Heving

Nordix kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved brudd på avtalevilkårene.


12 BINDINGSTID OG OPPSIGELSE

Bindingstiden er 12 måneder dersom annet ikke er avtalt.

Kunden kan si opp tjenestene ved å gi skriftlig varsel til Nordix. Oppsigelsestiden er 3 – tre - måneder for Privatkunder, og 3 – tre - måneder for Bedriftskunder dersom annet ikke er avtalt. Oppsigelsestiden på tre måneder regnes ut fra gjeldende måned og to påfølgende måneder.

Oppsigelser sendes skriftlig eller som e-post til: oppsigelse@nordix.no

Dersom Kunden sier opp avtalen før bindingstidens utløp vil Kunden bli fakturert i henhold til avtalte priser for gjenstående del av bindingstiden.

Nordix kan si opp abonnementet eller tilleggs- tjenester med tre måneders varsel dersom vedkommende tjeneste legges ned. Ved manglende betaling kan Nordix Data stenge abonnementet og si opp avtalen umiddelbart.


13 FORCE MAJEURE OG EKSTRAORDINÆRE BRUKSRESTRIKSJONER


I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, streik eller lockout, og fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Nordix rett til å gjennomføre tiltak som begrenser bruken av tjenestene, herunder avbrudd i tjenesten. Dersom en nødsituasjon umuliggjør leveranse av tjenesten suspenderes Nordixs forpliktelser etter avtalen.

Nordix har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nettet som anses som nødvendige av tekniske eller vedlikeholds- og driftsmessige årsaker.

Nordix er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak eller suspensjon av leveransen. Nordix vil bestrebe seg på å varsle Kunden så tidlig som mulig, og gjøre sitt ytterste for at ulempen for Kunden blir minst mulig.


14 ENDRINGER I VILKÅR


Nordix har rett til å endre Abonnementsvilkårene og andre særlige vilkår som regulerer forholdet mellom Partene, herunder som følge av endringer i ekomlovgivningen. Ved endringer som må antas å ha en viss betydning for Kunden, skal Nordix varsle Kunden på e-post minimum en måned før endringene trer i kraft. Ved vesentlige endringer til ugunst for Kunden har Kunden rett til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve refundert en forholdsmessig del av forhåndsbetalte beløp.


15 KLAGEBEHANDLING


Klage på forhold ved Nordixs tjenester skal rettes skriftlig til Nordix for klagebehandling. Privatkunder kan bringe Nordixs avgjørelse i klagesaken inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN).


16 LOVVALG, TVISTER OG AVTALT VERNETING


Avtalen mellom Nordix og Kunden er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kunden og Nordix skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for domstolene. For bedriftskunder er Asker og Bærum tingrett verneting.Avtalevilkår Nordix Data TV-tjenester


Last ned som PDF

(Gyldig fra og med: 1. mars 2016)


BESTILLING

TV-produktene fra Nordix Data er ment for privatpersoner og private husstander. Det er ikke tillat å distribuere signalene videre på noen måte, heller ikke til utleiedel i boligen. I slike tilfeller må det tegnes eget abonnement for utleiedelen. TV-produktene forutsetter at kunden også abonnerer på fiberaksess og internett fra Nordix Data med mindre annet er avtalt.

Dersom avtale om kjøp av produkter er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted gjelder lov om angrerett. Dersom kunden tar i bruk TV tjenesten før angreretten er utløpt og likevel benytter seg av angreretten, må kunden dekke de faktiske utgiftene som Nordix Data har med installasjon og tilkobling.  Kredittvurdering kan bli foretatt.

Dersom angreretten benyttes skal utstyr senest innen 14 dager leveres tilbake i original emballasje. Kunden vil måtte bære eventuelle direkte kostnader forbundet med retur av varene.


OPPSIGELSE

Det er 12 måneder bindingstid og tre måneder oppsigelsestid for Grunnpakke Basis og Grunnpakke Stor. Øvrige kanalpakker kan ha annen bindingstid, noe som fremkommer ved bestilling. Ved oppsigelse av kanalpakker med bindingstid faktureres gjenværende bindingstid.


FORBEHOLD

TV-produktene fra Nordix Data selges med forbehold om endringer, forstyrrelser og til og med brudd på sendinger som kan oppstå, blant annet på grunn av, men ikke begrenset til; værforhold, kvaliteten på DVB-signal fra satellitt, forhold hos innholdsleverandører eller distributører eller svikt i utstyr og programvare. Nordix Data avgir ingen garantier om oppetid eller kontinuitet i sammensetning av kanaltilbudet over tid og tjenesten selges som den er til enhver tid. Endringer i programpakkene gir ikke rett til prisavslag.

10 timer PVR opptaksfunksjon, pausefunksjon og «start gjeldene program forfra» er gratis og vil fungere på et utvalg av kanaler. Feil ved tjenestene, for eksempel (men ikke begrenset til) diskfeil som medfører tap av opptak, gir ingen form for kompensasjon.


PRISENDRINGER OG VILKÅRSENDRINGER

Priser og vilkår i et løpende abonnement kan endres på grunnlag av utviklingen i tjenestetilbudet, kostnadsutvikling, konsumprisindeksen eller andre forhold, herunder endrede skatter og avgifter, forutsatt at endringen ikke er vesentlig.

Vesentlige prisendringer, vilkårsendringer eller endringer i tilbudet til kundens ugunst kan gjennomføres etter varsling. Kunder som ikke ønsker å godta slike nye vilkår kan, med mindre endringen skyldes endringer i offentligrettslige regler, vederlagsfritt heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved betaling eller bruk av Tjenestene etter at endringene har trådt i kraft, anses Kunden å ha akseptert endringen.

Særvilkår for priva abonnement
Generell prislist fr privatkuner
Generelle avtalevlkår fr anenn
Avtalevilkår Nordi Data TV tjenest
bottom of page